Vitajte na webovej stránke: www.brw.sk - služba patriaca BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. Cieľom týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je prezentovať metódy, ktoré používame na zhromažďovanie, používanie a zdieľanie osobných údajov, ktoré ste poskytli pri používaní našich webových stránok. Pred používaním našich služieb a pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov si prečítajte tieto Pravidlá ochrany osobných údajov.

Aké údaje spracovávame?
Spracovávame údaje, ktoré poskytnete alebo zanecháte v rámci používania webovej stránky www.brw.sk:

 • • základné identifikačné údaje a údaje o pobyte;
 • • identifikačné údaje udelené verejnými orgánmi;
 • • elektronické identifikačné údaje a údaje o polohe;
 • • údaje získané použitím technológie.

 

Kto je správcom vašich osobných údajov?
Administrátorom poskytnutých osobných údajov je BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36 573 175, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Zapísaná na Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1261/V, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Kde sú vaše dáta uložené?
Zhromaždené osobné údaje sú uložené v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Ochrana údajov
Vyhlasujeme, že spracovávame vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracované s príslušnými technickými a organizačnými opatreniami na ochranu týchto údajov. Napriek uplatňovaniu ochranných opatrení v súlade so súčasnými poznatkami a normami nemožno vylúčiť riziko používania osobných údajov neoprávnenými osobami z dôvodu krádeže týchto údajov.

Prečo spracovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely:

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje, získané na používanie webovej stránky alebo na uzatvorenie zmluvy, sa uchovávajú počas obdobia používania internetovej stránky alebo obdobia nevyhnutného na uzatvorenie a vykonanie zmluvy. V prípade uzavretia zmluvy spracujeme vaše osobné údaje do konca obdobia premlčania potenciálnych nárokov podľa zmluvy. Osobné údaje, ktoré spracovávame na marketingové účely a zisťovanie spokojnosti, uchovávame ba počas platnosti dohody, ktorá nás zaväzuje, alebo až kým nepodáte námietku.

Je poskytnutie údajov povinné?
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale bez poskytnutia údajov, ktoré sú označené ako nevyhnutné na poskytovanie služieb, nebude možné služby poskytnúť.

Aké sú vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov?
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a dodanie ich kópie. Môžete tiež požiadať o opravu osobných údajov, ich odstránenie a obmedzenie ich spracovania. Máte právo odstúpiť od súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa spracovanie uskutočnilo na základe súhlasu. Odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich údajov, ktorá bola vykonaná na základe súhlasu udeleného pred jeho odobratím.

Máte tiež právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov na marketingové účely, právo na prenos údajov a právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

Tieto práva sa uplatňujú odoslaním žiadosti, spolu s údajmi, ktoré vás umožnia jednoznačne identifikovať a splniť žiadosť podľa požiadaviek, na adresu: gdpr@brw.sk alebo BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Južná trieda 93, 040 01 Košice. V prípade, že osobné údaje sú potrebné na poskytnutie služby, požiadavka na ich odstránenie sa považuje za ukončenie zmluvy o poskytnutí danej služby s následkami uvedenými v Obchodných podmienkach.

Komu sa vaše údaje posielajú ďalej?
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami - našimi partnermi - len v súvislosti s realizáciou služby alebo s riadnym plnením zmluvy.

Vaše údaje môžu byť tiež prevedené na našich subdodávateľov, to sú subjekty, ktoré používame pri vykonávaní našej činnosti a poskytovaní služieb, vrátane poskytovateľov IT služieb, marketingových agentúr, kde takéto subjekty spracúvajú údaje na základe zmluvy uzatvorenej s nami a iba v súlade s našimi pokynmi pri dodržaní požiadaviek GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na subjekty oprávnené ich prijímať podľa platných zákonov, vrátane súdnych orgánov. Vaše údaje môžeme odovzdať aj súdnym orgánom s cieľom chrániť legitímny záujem alebo presadzovať naše práva, najmä keď porušujete zákon.

Odkazy na iné webové stránky
Webová stránka www.brw.sk môže obsahovať odkazy alebo presmerovania na iné webové stránky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si prečítali príslušné pravidlá pre každú z navštívených webových stránok.

Informácie o používaní súborov cookie: Prejsť na pravidlá používania cookies.

 • • využívanie webovej stránky na základe vášho záujmu o našu ponuku (podľa článku 6, odsek 1, písmeno b) GDPR);
 • • výkon zákonných povinností, ak je nám uložená takáto povinnosť (podľa článku 6, odsek 1, písmeno c) GDPR);
 • • analytické, napríklad výber služieb, ktoré vyhovujú vašim potrebám; optimalizácia produktov a služieb na základe zaslaných podnetov, vášho záujmu a záznamov z technických aplikácií; optimalizácia procesov obsluhy, na základe prebiehajúcich obslužných procesoch, čo je náš legitímny záujem (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) GDPR);
 • • archivácia (evidencia) na zabezpečenie informácií pred výpadkom právnej potreby vykazovania skutočností, ktorá je našim oprávneným záujmom (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) GDPR);
 • • prípadné zistenie, vyšetrovanie alebo obhajoba pohľadávok, čo je náš legitímny záujem (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) GDPR);
 • • zasielanie obchodných informácií, ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií (podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) GDPR);
 • • zisťovanie vašej spokojnosti a určenie kvality našich služieb, čo je náš legitímny záujem (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) GDPR);
 • • aby sme vám priamo poskytovali produkty a služby (priamy marketing), vrátane ich prispôsobenia vašim potrebám pomocou profilovania, čo je náš legitímny záujem (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) GDPR).