Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií o dôvodoch ich používania a možnosti zmeny nastavení cookies v prehliadači sa nachádzajú v politike cookies.
Rozšírené vyhľadávanie

Obchodné podmienky

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., so sídlom Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36 573 175, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Zapísaná na Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1261/V .

 

Kontakty:

Zákaznícka linka: 0917 975 577

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax č.: 055/ 6224 547

e-mail: ke@soi.sk

 

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru na internetovom obchode shop.brw.sk môžu uskutočňovať fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny ponúkaných modelov nábytku bez zmeny ich celkového charakteru. Dekorácie nie sú zahrnuté v cene nábytku. Farby na fotografiách a môžu odlišovať od skutočných farieb a sú uvádzané ako imitácie dreva v danom farebnom odtieni. Nábytok sa predáva v baleniach pre vlastnú montáž.

 

Spôsob objednávania

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie registračného formulára na stránke shop.brw.sk, na ktorom musí zákazník vyplniť všetky povinne označené údaje. Zákazník si tovar vyberá pridaním do košíka.  Zákazníkovi bude oznámenie o prijatí a potvrdení objednávky doručené na e-mailovu adresu alebo telefonicky. Okamihom potvrdenia sa objednávka stáva záväznou a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných obchodných predpisov a reklamačného poriadku.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

1) Dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
2) Odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúru, dodací list).
3) Zabezpečiť, aby dodaný tovar vyhovoval normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
4) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

1) Kupujúci má povinnosť dodaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akýchkoľvek porušení to bezodkladne oznámiť.
2) Kupujúci má povinnosť zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu za dodaný tovar.
3) Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť na dodacích listoch prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

 

Ceny tovarov

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu € a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 

Spôsoby platby

Platba za tovar sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • platba na dobierku pri prevzatí tovaru - kuriérovi

  • platba pri preberaní na obchode

  • bankový prevod

  • platba platobnou kartou

 

Dodacie podmienky

Dodávku predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Doba doania je uvedená pri každom produkte a táto doba dodania platí pri dodaní kuriérom na adresu kupujúceho. Doba dodania pri osobnom odbere v odbernom mieste je zvyšajne o 7-10 dní dlhšia. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Uvedené doby dodania sú orientačné, určené na základe dlhodobej praxe. Tovar je expedovaný kuriérom na adresu kupujúceho až po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto bez vynášky a montáže. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra), dodací list, návod na používanie výrobku.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v prípade, že jeho dodávateľ vyradil tovar z výroby.

Uvedené dodacie doby sú vo vianočnom a novoročnom období dlhšie a sú určované individuálne podľa objednaných produktov. Zákazník je v tomto prípade o individuálnej dodacej dobe informovaný bezpreostredne po objednaní tovaru.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

- nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

Odber rezervácii na obchode

 

Výrobky dostupné na servise www.brw.sk , alebo www.brwnabytok.sk môžu byť  odoberané aj priamo na vybraných obchodoch.

 

Pri zvolení tejto možnosti nákupu sú všetky rezervácie zo servisu realizované prostredníctvom vybraného obchodu. Servis nepoužíva na vykrytie objednávok tovary nachádzajúce sa priamo na obchode.

 

K prevzatiu objednávky na predajni bude od Vás obsluha predajne požadovať:

 

- Meno a Priezvisko

- číslo objednávky , alebo email (prihlasovacie meno) pomocou ktorého sa prihlasuješ na shop.brw.sk 

 

Zrušenie objednávky

- Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť uvedením všetkých údajov z objednávky a zaslať e-mailom na adresu: webshop@brw.sk. Po záväznom potvrdení objednávky kupujúci môže stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

- Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

  • ak pri platbe prevodným príkazom nedôjde k pripísaniu ceny za tovar v objednávke v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky.

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

  • na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok

  • kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom.

 

Alternatívne riešenie sporov

1) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Odstúpenie od zmluvy

V súlade s § 7 zák. č. 102/2014 Z.z., pokiaľ je predaj tovaru uskutočnený na základe prostriedkov komunikácie na diaľku je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ si predávajúci splní svoje informačné povinnosti podľa § 3 cit. zákona. Ak si predávajúci informačné povinnosti v súlade s § 3 cit. zákona nesplní ani dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku, v tomto prípade je predávajúci povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci na základe § 10 odsek 3 citovaného zákona . Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré mu boli predávajúcim dodané.

 
Newsletter

Chceš priebežne získavať informácie o našich akciách a nových produktoch?

2009 – 2014 Black Red White Slovakia a.s Realizácia: Ideo
Ďakujeme - pozývame Vás do predajne